A different class

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Firehose

 

Identiteit van de ondernemer

Firehose

Allard Piersonstraat 11-1

1053 ZX AMSTERDAM

Telefoonnummer: 06-81380686           E-mailadres:jasper@fire-hose.nl

E-mailadres:caspar@fire-hose.nl

KvK-nummer:34336366

BTW-nummer:820700368B01
Bank: Triodos
IBAN: NL17 TRIO 0390 2035 72
BIC: TRIONL2U

 

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Firehose  zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek worden toegezonden.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Firehose worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van Firehose ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van Firehose zijn vrijblijvend. Firehose behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Firehose. Firehose  is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Firehose dit mee binnen vier (4) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 Vanaf het moment van acceptatie van uw bestelling door Firehose worden de door u bestelde artikelen gedurende zeven (7) dagen voor u gereserveerd indien het een bestelling binnen Nederland betreft. In geval van speciale acties of aanbiedingen kunnen andere termijnen gelden.
2.5 Annulering van uw bestelling dient te geschieden binnen 48 uur na het doen van de bestelling. Na ommekomst van deze termijn is de koopovereenkomst definitief en bent u in beginsel betalingsplichtig. Firehose heeft het recht eventueel gemaakte kosten, waaronder bank- en transactiekosten, alsdan aan u in rekening te brengen c.q. op de restitutie van uw aankoopbedrag in mindering te brengen.

 Artikel 3. Prijzen en betalingen   

 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Voor bestellingen binnen Nederland geldt een bijdrage in de verzendkosten conform de tarieven van TNT postpakketdienst. Voor bestellingen uit andere landen is de bijdrage in de verzendkosten afhankelijk van het land en het gewicht van de bestelling. Worden artikelen geruild en/of geretourneerd, dan worden de verzendkosten alsnog in rekening gebracht.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen tien (10) dagen na de besteldatum  indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Firehose.
3.4 Overschrijding van bovengenoemde termijn geeft Firehose het recht het /de betreffende artikel(en) terug in de winkel te plaatsen en niet langer gereserveerd te houden.
3.5 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Firehose, bent u een bedrag van vijftien euro ( € 15)  aan administratiekosten verschuldigd en als Firehose haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Firehose behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

 

Artikel 4. Levering

4.1. Het lukt Firehose bijna altijd om bestellingen binnen zeven, doch uiterlijk veertien werkdagen na ontvangst van de betaling of een akkoord van Multisafepay te versturen. De bestelling wordt verzonden naar het laatstelijk door u bij Firehose opgegeven huisadres. Indien u uw bestelling niet  binnen een  redelijke termijn (plm. 10 werkdagen) na verzending heeft ontvangen, verzoeken wij u om dit per omgaande, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen  per e-mail te melden.  Reclames, na  ommekomst van deze periode gedaan, worden niet  in behandeling genomen.
4.2 De door Firehose opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding .
4.3 Versturen geschiedt voor uw eigen rekening en risico en geschiedt via TNT- Post. Hiervoor gelden de voorwaarden van TNT- Post. U kunt desgewenst aangeven dat de verzending aangetekend dient te geschieden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud  

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Firehose verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de artikelen gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid
 

6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de artikelen aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Firehose daarvan zo spoedig mogelijk maar in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na aflevering van het artikel  per e-mail via jasper@fire-hose.nl of caspar@fire-hose.nl gemotiveerd kennis te geven. Indien binnen deze termijn door Firehose geen e-mail of anderszins schriftelijke reclames zijn ontvangen, wordt Firehose geacht ten aanzien van het geleverde  volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. Reclames, gedaan na deze termijn worden dan ook niet meer in behandeling genomen.
6.2 Indien is aangetoond dat de artikelen niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Firehose  de keuze de desbetreffende artikelen tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe artikelen dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Eventuele ( werkelijke ) verzendkosten zijn voor uw rekening.
6.3Indien een artikel om welke reden dan ook niet aan uw wensen voldoet, heeft u het recht het artikel binnen zeven ( 7 )  werkdagenna aflevering bij Firehose aan te melden voor retourzending (de wettelijke bedenktijd) Retourzendingen worden derhalve alléén geaccepteerd indien u  dat vóóraf per e-mail  via jasper@fire-hose.nl of caspar@fire-hose.nl heeft laten weten. Kosten van retourzending zijn voor uw rekening; retourzendingen zijn voor risico van de koper. Wij aanvaarden daarvoor geen aansprakelijkheid. 
6.4 Het kan zijn dat uw gekochte product niet precies dezelfde kleur heeft als op de foto op onze website. Dit kan komen door de belichting van de foto. Bovendien hebben niet alle slangen dezelfde rode of gele kleur.
6.5 De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Firehose kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of inhoud van deze informatie. Wij doen er alles aan om de site zo actueel mogelijk te houden. Het kan evenwel voorkomen dat een besteld artikel niet meer leverbaar is. In dat geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Firehose is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste en/of onvolledige informatie in haar website of mailings.

Artikel 7. Bestellingen / communicatie

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Firehose, dan wel tussen Firehose en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Firehose, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Firehose. 

Artikel 8. Overmacht

8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Firehose in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Firehose gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Firehose kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
9.2 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Firehose en de klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigende bepalingen in acht worden genomen.
9.3 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Het afgelopen jaar is het merk Elvis & Kresse enorm gegroeid. Zo is de collectie uitgebreid met een schitterende lijn waarbij gebruik wordt gemaakt van ongebruikt leer van exclusieve merken als Aston Martin en Burberry. Om de Nederlandse en Vlaamse fans van het merk zo goed mogelijk up-to-date te houden van alle nieuwe items die E&K ontwikkelt, is besloten om de Nederlandse website op te laten gaan in de moedersite. Vanaf nu kunt u alle items van E&K aanschaffen via  ELVISANDKRESSE.COM.  De items worden rechtstreeks vanuit Engeland gestuurd, maar u betaalt gewoon dezelfde verzendkosten als altijd.

Voor al uw vragen over aankopen, specifieke orders of B2B blijven wij van Firehose te allen tijde beschikbaar via onderstaande mailadressen.

Veel winkelplezier en tot spoedig!

Met vriendelijke groeten,

CASPAR WIJERS caspar@fire-hose.nl

JASPER HENDSERSON jasper@fire-hose.nl